กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

 
หัวเรื่อง
วันแผยแพร่
  พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562   20 เม.ย. 64
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 20 เม.ย. 64
ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญิตกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 20 เม.ย. 64
ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  20 เม.ย. 64