Image
ความพีงพอใจในการให้บริการประชาชน
เทศบัญญัติ เรื่อง ประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ปี พ.ศ. 2565
เทศบัญญัติ เรื่อง รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2563
เเทศบัญญัติ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล ปี พ.ศ. 2562
เทศบัญญัติ เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป ปี พ.ศ.2562