Image
ความพีงพอใจในการให้บริการประชาชน
17 ตุลาคม 2565 ทำลายบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเขาทราย

17 ตุลาคม 2565 ทำลายบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเขาทราย

17 ตุลาคม 2565 เวลา 09.30 น. ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพิจิตรแจ้งให้เทศบาลฯ ดำเนินการทำลายบัตรเลือกตั้งให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพิจิตรอนุมัติให้ทำลายบัตรเลือกตั้ง เทศบาลตำบลเขาทราย โดยนายภานุวัฒน์ รัตนศฤงคาร นายกเทศมนตรีตำบลเขาทราย มอบหมายให้คณะกรรมการดำเนินการทำลายบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ดำเนินการทำลายบัตรเลือกตั้งฯ โดยวิธีการเผาทำลาย ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเขาทราย อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

 ดูรูปภาพเพิ่มเติม

21 กันยายน 2565 "การส่งเสริมฝึกอาชีพระยะสั้นสำหรับเด็กและเยาวชนในพื้นที่ตำบลเขาทราย" การทำไม้กวาดดอกหญ้า

21 กันยายน 2565 "การส่งเสริมฝึกอาชีพระยะสั้นสำหรับเด็กและเยาวชนในพื้นที่ตำบลเขาทราย" การทำไม้กวาดดอกหญ้า

21 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลเขาทราย ร่วมกับ เทศบาลตำบลเขาทราย จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนไทยในศตวรรษที่ 21 "การส่งเสริมฝึกอาชีพระยะสั้นสำหรับเด็กและเยาวชนในพื้นที่ตำบลเขาทราย" การทำไม้กวาดดอกหญ้าโดยมี นางนิเวส จันทร์เมือง รองนายกเทศมนตรีตำบลเขาทราย เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมในครั้งนี้ และได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากอำเภอวังทรายพูน อบรมให้ความรู้พร้อมฝึกปฏิบัติให้กับเด็กและเยาวชนในพื้นที่ตำบลเขาทราย นักเรียนชั้น ป.5 และ ป.6 ณ โรงเรียนวัดเขาทราย อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับการส่งเสริมความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพอิสระ สามารถนำความรู้ไปต่อยอดในการประกอบอาชีพเพื่อเสริมรายได้ให้แก่ผู้ปกครองและครอบครัว และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมพัฒนาก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคีและสามารถเผยแพร่ให้กับผู้สนใจได้

 ดูรูปภาพเพิ่มเติม

งานบุญประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี พ.ศ.2565

งานบุญประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี พ.ศ.2565

12 ตุลาคม 2565 เวลา 06.00 น. เทศบาลตำบลเขาทราย นำโดย นายภานุวัฒน์  รัตนศฤงคาร นายกเทศมนตรีตำบลเขาทราย พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและพนักงานเทศบาลฯ ร่วมงานบุญประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ ณ วัดพระพุทธบาทเขาทราย ตำบลเขาทราย อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร โดยมี นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงานประเพณีครั้งนี้ โดย พ.ต.อ.กฤษฎา ภัทรประสิทธิ์ นายก อบจ.พิจิตร มอบหมายให้ นายวิทยา ยิ้มบิตุรงค์ รองนายก อบจ.พิจิตร เป็นตัวแทนประชาชนชาวจังหวัดพิจิตรกล่าวต้อนรับท่านประธานในพิธีและผู้มีเกียรติผู้มาร่วมทุกท่าน และ ส.ส.ภูดิท อินสุวรรณ์ ส.ส.พิจิตร เขต 2 กล่าวรายงานการจัดงานในครั้งนี้ พร้อมร่วมทำบุญใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้งและเยี่ยมชมสินค้า OTOP ของดีของชุมชน โดยมีผู้ร่วมงานจากหน่วยงานต่างๆและประชาชนร่วมงานบุญประเพณีเป็นจำนวนมาก โดยในปีนี้ นายชนก  มากพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร รักษาการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร สมมุติเทพเป็นท้าวสักกะเทวราชนำขบวนเทวดา นางฟ้า และพระภิกษุ สามเณร จำนวน 400 รูป รับบิณบาตรจากมณฑปยอดเขาทรานสู่ลานวัดพระพุทธบาทเขาทราย เพื่อให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเป็นการสืบสานประเพณีทางพระพุทธศาสนา โดยทางวัดพระพุทธบาทเขาทรายจะยึดถือเอาวันแรม 2 ค่ำเดือน 11 ของทุกปี เป็นวันทำบุญตักบาตรซึ่งจะช้ากว่าที่วัดอื่น 1 วัน เพื่อให้ประชาชนได้มาร่วมบุญกันเป็นจำนวนมาก

 

 ดูรูปภาพเพิ่มเติม

14 กันยายน 2565 จัดโครงการให้ความรู้เรื่องปฐมพยาบาลเบื้องต้น และโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)และโรคอุบัติใหม่

14 กันยายน 2565 จัดโครงการให้ความรู้เรื่องปฐมพยาบาลเบื้องต้น และโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)และโรคอุบัติใหม่

14 กันยายน 2565 เวลา 08.30 น. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเขาทราย จัดโครงการให้ความรู้เรื่องปฐมพยาบาลเบื้องต้น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเขาทราย ให้กับครูและผู้ปกครองนักเรียนทราบถึงหลักการและวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นที่ถูกต้อง เพื่อลดความรุนแรงของการบาดเจ็บ และ โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)และโรคอุบัติใหม่ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเขาทราย ให้กับผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องได้มีความรู้ ความเข้าใจในการป้องกันโรค สามารถป้องกันโรคให้กับตนเองและเด็กนักเรียนได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ โดยมี นายภานุวัฒน์ รัตนศฤงคาร นายกเทศมนตรีตำบลเขาทราย กล่าวเปิดโครงการ และมีวิทยากรจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาทรายบรรยายให้ความรู้พร้อมการฝึกปฏิบัติ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเขาทราย อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

 ดูรูปภาพเพิ่มเติม

Please publish modules in offcanvas position.