Image
ความพีงพอใจในการให้บริการประชาชน

สมาชิกสภาเทศบาลฯ

นายอมร  จตุรไพบูลย์กุล
นายอมร จตุรไพบูลย์กุลประธานสภาเทศบาลตำบลเขาทราย
โทร.086-6800524
นายสุรินทร์ ศรีสุธา
นายสุรินทร์ ศรีสุธารองประธานสภาเทศบาลตำบลเขาทราย
โทร.085-9317161
นางพิกุล เลิศรุจิกุล
นางพิกุล เลิศรุจิกุลสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาทราย
โทร.087-3136879
นายพิษณุ  โล่ห์สุวรรณ
นายพิษณุ โล่ห์สุวรรณสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาทราย
โทร.099-9218707
นางสมพร  ฉิมพาลี
นางสมพร ฉิมพาลีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาทราย
โทร.081-5339317
นางสาวธนิดา  ศิริทิพปภา
นางสาวธนิดา ศิริทิพปภาสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาทราย
โทร.088-2724299
นายไชยรัตน์  เพิ่มลาภ
นายไชยรัตน์ เพิ่มลาภสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาทราย
โทร.062-2929323
นายสถิตย์  กล่ำฉวี
นายสถิตย์ กล่ำฉวีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาทราย
โทร.085-5321869
นางวรรณา  ศิริพานิช
นางวรรณา ศิริพานิช สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาทราย
โทร.094-7628789
นางสาวยุวราช  ช่วยพยุง
นางสาวยุวราช ช่วยพยุงสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาทราย
โทร.061-3799182
นายมนตรี  ทองคำ
นายมนตรี ทองคำสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาทราย
โทร.084-5974807
นายปัญญา  น้อยงาม
นายปัญญา น้อยงามสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาทราย
โทร.096-9979162