Image
ความพีงพอใจในการให้บริการประชาชน

วิสัยทัศน์

ชุมชนเข้มแข็ง เศรษฐกิจพอเพียง เรียนรู้ควบคู่ ฟื้นฟูวัฒนธรรม นำการบริหาร บริการประชาชน

♦ พันธกิจ (mission) เทศบาลตำบลเขาทราย

  1. จะเร่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าของประชาชนในเขตเทศบาล

  2. จะทุ่มเท เพื่อพัฒนาและปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเทศบาลตำบลเขาทรายให้ดียิ่งขึ้น

  3. จะดำเนินการทุกแผนงาน ทุกโครงการ โดยยึดหลัก ความถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในเขตเทศบาลตำบล  เขาทรายอย่างแท้จริง

♦ ยุทธศาสตร์ผู้บริหารท้องถิ่น   จัดระบบการบริหารงานแนวใหม่ ตามหลักธรรมาภิบาล

     1. หลักการมีส่วนร่วม

  • สร้างกระบวนการ การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการบริหารจัดการของเทศบาล แล ะร่วมกันพัฒนาและแก้ไขปัญหาของตนเอง 

    2. บริหารงานอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้โดยยึดหลัก

  • สร้างกระบวนการ การบริหารงานโดยยึดหลัก ถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม  ตรวจสอบได้ ในการใช้งบประมาณ วิธีการและการจัดการโดยเปิดโอกาสให้ตัวแทนของชุมชนมีส่วนร่วมใน การคิด ในการวางแผน การมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา

    3. มุ่งเน้นประสิทธิภาพและการให้บริการแก่ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเขาทราย

  • ส่งเสริมให้พนักงานของเทศบาลตำบลเขาทราย พร้อมให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

  • ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาองค์กรและบุคลากร ตลอดจนเสริมสร้างศักยภาพของ บุคลากรในองค์กร

 

ดาวน์โหลดเอกสาร