Image
ความพีงพอใจในการให้บริการประชาชน

คำสั่งเทศบาลตำบลเขาทราย เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ตู้รับฟังความคิดเห็น ตู้รับเรื่องร้องทุกข์และรับแจ้งข่าวสารการทุจริตของเทศบาลตำบลเขาทราย