Image
ความพีงพอใจในการให้บริการประชาชน
  1. เรื่อง รายงานการตรวจสอบรายการเงิน เทศบาลตำบลเขาทราย อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร
  2. คำสั่งเทศบาลตำบลเขาทราย เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ตู้รับฟังความคิดเห็น ตู้รับเรื่องร้องทุกข์และรับแจ้งข่าวสารการทุจริตของเทศบาลตำบลเขาทราย
  3. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนด้านงานทะเบียนราษฎรและบัตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ราย 6 เดือน
  4. ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
  5. ประกาศเทศบาลตำบลเขาทราย เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเขาทราย ประจำปีการศึกษา 2566
  6. สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
  7. ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2566
  8. ขอเชิญชวนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ด้วยการสแกน QR CODE หมดเขต 30 มิถุนายน 2566
  9. ขอเชิญชวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานมาไม่น้อยกว่า 1 ปี ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ด้วยการสแกน QR CODE หมดเขต 30 มิถุนายน 2566
  10. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนด้านงานทะเบียนราษฎรและบัตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ราย 6 เดือน