Image
ความพีงพอใจในการให้บริการประชาชน
  1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องพ่นหมอกควันกำจัดยุง แบบสะพายไหล่ จำนวน 2 เครื่อง เป็นเงิน 118,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องพ่นยาแบบสะพายไหล่ จำนวน 2 เครื่อง เป็นเงิน 18,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  3. ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  4. ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ
  5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2565 (โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยฯ) จำนวน 545 ชุด เป็นเงิน 16,350 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  6. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  7. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 27 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  8. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  9. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ เป็นเงิน 17,310 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  10. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (เครื่องพ่นกำจัดยุงลาย) จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 9,600 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Please publish modules in offcanvas position.