ประชาสัมพันธ์เมื่อได้รับแจ้งเอกสารภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง