ประกาศเทศบาลเขาทราย เรื่องยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาะเบียบบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่อนคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

ประกาศเทศบาลเขาทราย เรื่องยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาะเบียบบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่อนคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ >> ดาวน์โหลดเอกสาร <<