ประชุมประชาคม เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565)

     เทศบาลตำบลเขาทราย   ได้ดำเนินการจัดการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีของเทศบาลตำบลเขาทราย (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565) ในวันที่  23 พฤษภาคม  2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลเขาทราย อำเภอทับคล้อ  จังหวัดพิจิตร เพื่อทบทวนและจัดทำแผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565) พร้อมทั้งคัดเลือกผู้แทนประชาคมท้องถิ่นและนำเสนอประเด็นปัญหาความต้องการมาจัดลำดับความสำคัญเร่งด่วนเพื่อดำเนินการพัฒนา ในพื้นที่เทศบาลตำบลเขาทราย

>> ดูรูปภาพทั้งหมด <<