วันเทศบาล  ประจำปี 2562

     เทศบาลเป็นหน่วยงานการปกครองท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งของไทยซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2476 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่  24  เมษายน 2477  เป็นต้นมา โดยรัฐบาลได้ประกาศให้วันที่  24  เมษายนของทุกปี  เป็นวันเทศบาล ซึ่งในวันนี้เทศบาลตำบลเขาทรายได้จัดงานวันสถาปนาเทศบาลขึ้น    สำนักงานเทศบาลตำบลเขาทราย  เพื่อเชิดชูความสำคัญของการปกครองท้องถิ่นรูปแบบเทศบาลให้ปรากฏแก่ประชาชนทั่วไป   อีกทั้งเป็นการส่งเสริมสัมพันธภาพอันดีระหว่างเทศบาลและประชาชนในท้องถิ่น  เนื่องในวันดังกล่าวพนักงานเทศบาลได้จัดให้มีการทำบุญ ใส่บาตร โดยมีนายอำเภอทับคล้อ นายวิศิษฐ์  เบญจพิทักษ์กุล ให้เกียรติเป็นประธาน  และมีประชาชนในเขตเทศบาลมาร่วมทำบุญ   ใส่บาตรเพื่อความเป็นศิริมงคล  และภาคบ่ายได้ร่วมกันทำความสะอาดสำนักงาน

>> ดูรูปทั้งหมด <<