งานประเพณีวันสงกรานต์วัดเขาทราย

    เทศบาลตำบลเขาทราย นำโดยนายภานุวัฒน์  รัตนศฤงคาร พร้อมพนักงานเทศบาล เข้าร่วมกิจกรรมงานประเพณีวันสงกรานต์ประจำปี 2562 ในวันที่  20  เมษายน 2562 ณ วัดเขาทราย  อำเภอทับคล้อ  จังหวัดพิจิตร  เพื่ออนุรักษ์  ส่งเสริม  สืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ให้ดำรงอยู่ และเพื่อให้ชุมชนเกิดความรัก    ความสามัคคี  ดูแลใส่ใจผู้สูงอายุในชุมชน   โดยมีกิจกรรมก่อพระเจดีย์ทราย  เวลา 16.00  น. ร่วมพิธีสรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ โดยมีนายวิศิษฐ์  เบญจพิทักษ์กุล นายอำเภอทับคล้อ ให้เกียรติเป็นประธาน ซึ่งมีประชาชนในชุมชน  เข้าร่วมงานประเพณีสงกรานต์จำนวนมาก

>> ดูรูปภาพทั้งหมด <<