โครงการพาลูกจูงหลานเข้าวัด ประจำปี พ.ศ.2562

     เทศบาลตำบลเขาทราย ร่วมกับวัดเขาทรายและศูนย์พัฒนา เด็กเล็กเทศบาลตำบลเขาทราย ร่วมกันจัดโครงการพาลูกจูงหลานเข้าวัด  ประจำปี พ.ศ.2562 ในวันที่  15  กุมภาพันธ์ 2562 ณ  ศาลาการเปรียญ วัดเขาทราย  ตำบลเขาทราย  อำเภอทับคล้อ  จังหวัดพิจิตร  เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเด็ก  เยาวชน และวัด  ผ่านการทำกิจกรรมร่วมกัน  เพื่อปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต  การทำความดีแก่เด็กและเยาวชนตามหลักศาสนาพุทธ  โดยพระอาจารย์วรพจน์  จิตตคุตโตได้สอนการไหว้พระ  การกราบพระ  การสวดมนต์ง่ายๆในชีวิตประจำวัน บรรยายธรรมะ  เรื่อง ศีล 5และคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์  การทำความดี  พร้อมชมการ์ตูนสั้นสอนธรรมะ โดยมีเด็กศูนย์พัฒนา เด็กเล็กเทศบาลตำบลเขาทราย จำนวน 80 คนเข้าร่วมโครงการ พร้อมพาชมแหล่งเรียนรู้แหล่งท่องเที่ยวของวัดเขาทราย

>> ดูรูปทั้งหมด <<