ภาพกิจกรรม

พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2562

     เทศบาลตำบลเขาทราย  นำโดยนายภานุวัฒน์  รัตนศฤงคารนายกเทศมนตรีตำบลเขาทราย  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาทราย  พนักงานเทศบาล  หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนพร้อมด้วยประชาชนในเขตเทศบาล ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี   พ.ศ.2562 โดยในภาคค่ำได้จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล  ณ บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลเขาทราย  โดยนายภูดิท   อินสุวรรณ์  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพิจิตร  ให้เกียรติเป็นประธาน โดยมีประชาชนเข้าร่วมพิธีจำนวนมาก 

 

>> ดูรูปภาพทั้งหมด <<

พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562

     เทศบาลตำบลเขาทราย  นำโดยนายภานุวัฒน์  รัตนศฤงคารนายกเทศมนตรีตำบลเขาทราย  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาทราย  พนักงานเทศบาล  หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนพร้อมด้วยประชาชนในเขตเทศบาล ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ประจำปีพุทธศักราช 2562 โดยในภาคค่ำได้จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลเขาทราย       

>> ดูรูปภาพทั้งหมด <<

พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล นื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562 3 มิถุนายน 2562

     เทศบาลตำบลเขาทราย  นำโดยนายภานุวัฒน์  รัตนศฤงคารนายกเทศมนตรีตำบลเขาทราย  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาทราย  พนักงานเทศบาล  หน่วยงานภาครัฐ  และภาคเอกชนพร้อมด้วยประชาชนในเขตเทศบาลได้ร่วมกันจัดกิจกรรม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี  ประจำปีพุทธศักราช  2562  วันที่ 3  มิถุนายน  2562 โดยในภาคค่ำได้จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล  ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลเขาทราย

>> ดูรูปภาพทั้งหมด <<

การจัดงานวันแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2562

     เทศบาลตำบลเขาทราย  ร่วมกับประชาชนชาวตำบลเขาทราย ได้ร่วมใจจัดกิจกรรมโครงการจัดงานวันแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ.2562 ในวันที่ 12 กรกฎาคม  2562    วัดพระพุทธบาทเขาทราย โดยมีการถวายเทียนพรรษาเพื่อประกอบกิจกรรมวันเข้าพรรษาเป็นการอนุรักษ์และสืบทอดประเพณีวันเข้าพรรษาของชาวเขาทรายรวมทั้งทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและวัดพระพุทธบาทเขาทรายซึ่งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลเขาทราย และสร้างความสามัคคีของประชาชนในเขตเทศบาล  มีการถวายเทียนพรรษาแด่พระภิกษุสงฆ์เพื่อใช้ในการจำพรรษาในช่วงตลอด 3  เดือน โดยมีนายภานุวัฒน์  รัตนศฤงคาร นายกเทศมนตรีตำบลเขาทราย สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล  พร้อมด้วยประชาชนชาวตำบลเขาทรายได้ร่วมถวายเทียนแด่พระภิกษุสงฆ์

>> ดูรูปภาพทั้งหมด <<

ประชุมประชาคม เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565)

     เทศบาลตำบลเขาทราย   ได้ดำเนินการจัดการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีของเทศบาลตำบลเขาทราย (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565) ในวันที่  23 พฤษภาคม  2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลเขาทราย อำเภอทับคล้อ  จังหวัดพิจิตร เพื่อทบทวนและจัดทำแผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565) พร้อมทั้งคัดเลือกผู้แทนประชาคมท้องถิ่นและนำเสนอประเด็นปัญหาความต้องการมาจัดลำดับความสำคัญเร่งด่วนเพื่อดำเนินการพัฒนา ในพื้นที่เทศบาลตำบลเขาทราย

>> ดูรูปภาพทั้งหมด <<