Image
ความพีงพอใจในการให้บริการประชาชน

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร ASPHALTIC CONCRETE บริเวณทางคู่ขนานสี่แยกเขาทราย ฝั่งทิศใต้ทั้งสองด้าน หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)