งานประเพณีวันสงกรานต์วัดเขาทราย ปี2560

งานประเพณีวันสงกรานต์วัดเขาทราย ปี2560

    เทศบาลตำบลเขาทราย  นำโดยนายภานุวัฒน์  รัตนศฤงคาร พร้อมพนักงานเทศบาล  เข้าร่วมกิจกรรมงานประเพณีวันสงกรานต์ประจำปี 2560 ในวันที่ 20 เมษายน 2560 ณ วัดเขาทราย อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร  เพื่ออนุรักษ์  ส่งเสริม   สืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ให้ดำรงอยู่ และเพื่อให้ชุมชนเกิดความรัก ความสามัคคี ดูแลใส่ใจผู้สูงอายุในชุมชน โดยมีกิจกรรมก่อพระเจดีย์ทราย เวลา 16.00  น. ร่วมพิธีสรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ โดยมีประชาชนในชุมชนเข้าร่วมงานประเพณีสงกรานต์จำนวนมาก

 ดูรูปภาพเพิ่มเติม

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 13 มกราคม 2560

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 13 มกราคม 2560

     เทศบาลตำบลเขาทราย นำโดยนายภานุวัฒน์ รัตนศฤงคาร นายกเทศมนตรีตำบลเขาทราย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาทราย พนักงาน ลูกจ้างร่วมกับผู้ปกครองนักเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเขาทราย  ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ในวันศุกร์ ที่ 13 มกราคม 2560 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาลตำบลเขาทราย เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบลตำบลเขาทรายกล้าคิด กล้าแสดงออก ส่งเสริมพัฒนาแห่งวัย  โดย นายภานุวัฒน์ รัตนศฤงคาร นายกเทศมนตรีตำบลเขาทราย ได้อ่านสาสน์วันเด็กและกล่าวเปิดงานวันเด็กแห่งชาติในงานมีกิจกรรมต่างๆ ให้เด็กได้แสดงความสามารถส่งเสริมและพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์และจิตใจ  พัฒนาสติปัญญา อาทิ เกมเตะฟุตบอลขั้นพื้นฐาน เกมจิ๋วเตะแสนสนุก เกมเก้าอี้ดนตรี และเกมสีหรรษา พร้อมมีการจัดนิทรรศการการเรียนรู้ของนักเรียน สำหรับคำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 คือ  เด็กไทยใส่ใจศึกษา  พาชาติมั่นคง

 ดูรูปภาพเพิ่มเติม

มอบใบประกาศให้กับเด็กปฐมวัย 3 ขวบ

มอบใบประกาศให้กับเด็กปฐมวัย 3 ขวบ

      ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเขาทราย  ทำการมอบใบประกาศให้เด็กปฐมวัย 3 ขวบที่จบการศึกษา ประจำปี พ.ศ.2559 ในวันที่ 7 มีนาคม 2560 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล เขาทราย โดยมีนายภานุวัฒน์  รัตนศฤงคาร  นายกเทศมนตรีตำบลเขาทราย  ให้เกียรติมอบใบประกาศให้กับเด็กนักเรียนที่จบการศึกษา

 ดูรูปภาพเพิ่มเติม

การจัดงานวันปีใหม่ 1 มกราคม  2560

การจัดงานวันปีใหม่ 1 มกราคม 2560

 เทศบาลตำบลเขาทราย นำโดยนายภานุวัฒน์  รัตนศฤงคาร นายกเทศมนตรีตำบลเขาทราย สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงาน  ลูกจ้างและประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเขาทรายร่วมใจกันจัดงานวันขึ้นปีใหม่ ในวันที่ 1 มกราคม 2560 ณ บริเวณตลาดสดเทศบาลตำบลเขาทราย เพื่อเสริมสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว โดยมีนายภานุวัฒน์   รัตนศฤงคาร  นายกเทศมนตรีตำบลเขาทราย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีร่วมอำนวยอวยพรส่งความสุขให้ประชาชนและได้ร่วมกันทำบุญตักบาตรอาหารคาวหวาน  โดยมีประชาชนร่วมทำบุญตักบาตรเป็นจำนวนมาก

 ดูรูปภาพเพิ่มเติม

© 2020 เทศบาลตำบลเขาทราย. All Rights Reserved.

Please publish modules in offcanvas position.