ร่วมแรงร่วมใจทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเขาทราย

ร่วมแรงร่วมใจทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเขาทราย

 เทศบาลตำบลเขาทราย  โดยพนักงานเทศบาลตำบลเขาทราย ร่วมแรงร่วมใจกันทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเขาทราย เพื่อเป็นการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) มาตรการที่สำคัญคือการป้องกันตนเองมิให้สัมผัสกับเชื้อโรคซึ่งได้ทำความสะอาดอาคารสำนักงานเป็นประจำทุกวันพุธ โดยเริ่มตั้งแต่วันพุธ ที่ 25 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

 ดูรูปภาพเพิ่มเติม

โครงการให้ความรู้เรื่องปฐมพยาบาลเบื้องต้น

โครงการให้ความรู้เรื่องปฐมพยาบาลเบื้องต้น

  เทศบาลตำบลเขาทราย  โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเขาทราย ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเขาทราย จัดโครงการให้ความรู้เรื่องปฐมพยาบาลเบื้องต้น โดยได้จัดการอบรมในวันที่  27  กุมภาพันธ์  2563  ณ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเขาทราย โดยมีนางสาวโสรยา  เอี่ยมอ่อน ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข  เป็นวิทยากรให้การอบรมเรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับครูผู้ดูแลเด็กและผู้ปกครองเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเขาทราย  เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นที่ถูกต้อง  เป็นการลดการรุนแรงของการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยและป้องกันความพิการที่จะเกิดขึ้นหลังจากการปฐมพยาบาล ณ สถานที่เกิดเหตุ โดยใช้อุปกรณ์เท่าที่จะหาได้ในขณะนั้น ก่อนที่จะส่งตัวผู้บาดเจ็บไปยังโรงพยาบาล  อาทิ การปฐมพยาบาลหัวแตก  แขนหัก  เป็นลม  ชักเกร็ง เป็นต้น

 ดูรูปภาพเพิ่มเติม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง

  เทศบาลตำบลเขาทราย  ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง ระหว่างวันที่  11-13  มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเขาทราย ให้ความรู้กับบุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลเขาทราย  ผู้นำหมู่บ้าน  ชุมชน  อสม. กลุ่มจิตอาสาและผู้สนใจ  เพื่อให้บุคลากรในสังกัดเทศบาล  จัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเองและสร้างทีมวิทยากรหรือทีมครู ก. และเผยแพร่ในพื้นที่รับผิดชอบ  เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แก่ประชาชนในการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พร้อมส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนสามารถป้องกันโรคระบาดด้วยตนเอง อีกทั้งเพื่อสร้างความตระหนักให้แก่ประชาชนในการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยประชาชนสามารถจัดทำหน้ากากอนามัยไว้ใช้เองและสมาชิกในครัวเรือนมีหน้ากากอนามัยไว้ป้องกันโรคติดต่อ

 ดูรูปภาพเพิ่มเติม

10 มกราคม 2563 จัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ

10 มกราคม 2563 จัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ

  เทศบาลตำบลเขาทรายนำโดยนายภานุวัฒน์ รัตนศฤงคาร นายกเทศมนตรีตำบลเขาทราย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาทราย พนักงาน ลูกจ้างร่วมกับผู้ปกครองนักเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเขาทราย  ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ในวันที่ 10 มกราคม 2563 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเขาทราย   เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนในศูนย์พัฒนา เด็กเล็กเทศบาลตำบลเขาทรายกล้าคิด กล้าแสดงออก ส่งเสริมพัฒนาการแห่งวัย โดย นายภานุวัฒน์  รัตนศฤงคาร  นายกเทศมนตรีตำบลเขาทราย ได้อ่านสาสน์วันเด็กและกล่าวเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ในงานมีกิจกรรมต่างๆ  ให้เด็กได้แสดงความสามารถส่งเสริมและพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์และจิตใจ  สติปัญญา อาทิ การแสดงกิจกรรมบนเวทีชั้น 2 ขวบ และ 3 ขวบ  การแข่งขันชักกะเย่อ  เกมเก้าอี้ดนตรี และวาดรูประบายสี พร้อมมีการจัดนิทรรศการการเรียนรู้ของนักเรียน โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  ได้มอบคำขวัญวันเด็กประจำปี 2563 คือ"เด็กไทยยุคใหม่  รู้รักสามัคคี  รู้หน้าที่พลเมืองไทย"

 ดูรูปภาพเพิ่มเติม

© 2020 เทศบาลตำบลเขาทราย. All Rights Reserved.

Please publish modules in offcanvas position.