Image
ความพีงพอใจในการให้บริการประชาชน

กองการศึกษา

นันทวรรณ  นุ่มขึง
นันทวรรณ นุ่มขึงหัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร.095-4507552
ปัทมวรัตน์ พานิช
ปัทมวรัตน์ พานิชครูชำนาญการ
อารีย์ ทองปัญญา
อารีย์ ทองปัญญาครู คศ.1
ชนินทร์ มีบึงพร้าว
ชนินทร์ มีบึงพร้าวผู้ดูแลเด็ก
ธนารีย์ ใจดี
ธนารีย์ ใจดีครู คศ.1
พัลลภา พุทธจันทร์
พัลลภา พุทธจันทร์นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ไอศิกา  ผ่องจิตร
ไอศิกา ผ่องจิตรนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

กองการศึกษา

Image

Please publish modules in offcanvas position.