อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552  ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลไว้ เป็น ส่วน ประกอบด้วยมาตรา 50 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายเทศบาลตำบลมีหน้าที่ต้องทำในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้

 1. รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
 2. ให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ
 3. รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล
 4. ป้องกันและระงับโรคติดต่อ
 5. ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง
 6. ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม
 7. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้บริการ
 8. บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
 9. หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล

      การปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้ วิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนา เทศบาล  การจัดทำงบประมาณ  การจัดซื้อจัดจ้าง  การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้นและ หลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด

มาตรา 51 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายเทศบาลตำบลอาจจัดทำกิจการใดๆในเขตเทศบาลดังต่อไปนี้

 1. ให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา
 2. ให้มีโรงฆ่าสัตว์
 3. ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม
 4. ให้มีสุสานและฌาปนสถาน
 5. บำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร
 6. ให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้
 7. ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
 8. ให้มีและบำรุงทางระบายน้ำ
 9. เทศพาณิชย์

     อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 หมวด การกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการ สาธารณะ มาตรา 16 ให้เทศบาลมีอำนาจและหน้าที่ ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อ ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นด้วยตนเองดังนี้

ตารางแสดงอัตรากำลังพนักงานและลูกจ้าง

 

หน่วยงาน

 

จำนวนพนักงาน     (แยกตามระดับ)

รวม

ลูกจ้าง

ประจำ

พนักงานจ้าง

ตามภารกิจ

พนักงานจ้าง

ทั่วไป

ระดับ 2

ระดับ 3

ระดับ 4

ระดับ 5

ระดับ 6

ระดับ 7

ระดับ 8

สำนักงานปลัดฯ

-

-

-

3

4

-

1

8

3

2

-

กองคลัง

-

-

-

1

2

1

-

4

1

2

-

กองช่าง

-

-

-

-

-

1

-

1

-

3

-

กองการศึกษา

-

1

-

-

-

-

-

1

-

2

-

กองสาธารณสุขฯ

-

-

-

-

-

1

-

1

1

6

6

รวม

-

1

-

4

-

4

1

15

5

15

6

 

หมายเหตุ : กองการศึกษา มีครูผู้ดูแลเด็ก อันดับครูผู้ช่วย = 1  คน   ครูผู้ดูแลเด็ก อันดับครู ค.ศ.  = 1  คน  (  ณ   เดือน   มีนาคม 2558 )

นโยบายด้านการเมืองการบริหารจัดการและการบริการประชาชน

 • ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และให้ ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ และศรัทธายึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย
 • ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารเทศบาล โดยการร่วมคิด ร่วมทาร่วมตรวจสอบ และติดตามการประเมินผลการดาเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การบริ หารกิจการบ้านเมืองที่ดี
 • ให้บริการข้อมูลข่าวสาร เอกสารต่าง ๆที่ประชาชนต้องการและสนใจ ในกิจการต่าง ๆ ของเทศบาล
 • สร้างระบบการบริหารงานโดยเน้นหลักประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สุจริตโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง
 • ปรับปรุงระบบการให้บริการประชาชนในด้านต่าง ๆ ของเทศบาลให้มีความทันสมัยสะดวกและรวดเร็ว และให้เกิดความเป็นธรรมประทับใจ กับผู้มารับบริการ
 • เสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรของเทศบาลให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

นโยบายโครงสร้างพื้นฐาน

 • เทศบาลจะดาเนินการก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางคมนาคม ถนนคอนกรีต ถนนดินลูกรัง ถนนไร้ฝุ่นลงหินคลุก ถนนสายหลักถนนสายรอง และถนนซอยต่าง ๆให้สามารถเชื่อมโยงถึงกันได้
 • ปรับปรุงระบบระบายนา วางท่อ คสล. รางระบายนา ขุดลอกทางระบายนา ให้ควบคู่ไปกับ การปรับปรุง ถนนสายหลัก สายรองและซอยต่าง ๆ ในเขตเทศบาล เพื่อให้สามารถระบายนาได้อย่างรวดเร็ว ป้องกันการเกิดนาท่วม
 • ติดตั้งซ่อมแซม และขยายเขตไฟฟ้า ไฟแสงสว่างเกาะกลางถนนสายหลัก ถนนสายรองและถนนซอยต่าง ๆ ให้ทั่วทุกแหล่งชุมชน เพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
 • ขยายเขตนาประปาส่วนภูมิภาคและติดตั งระบบประปาหมู่บ้านให้กับประชาชนได้ใช้นาอย่างทั่วถึงทุกชุมชน

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

ชุมชนเข้มแข็ง เศรษฐกิจพอเพียง เรียนรู้ควบคู่ ฟื้นฟูวัฒนธรรม นำการบริหาร บริการประชาชน

♦ พันธกิจ (mission) เทศบาลตำบลเขาทราย

 1. จะเร่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าของประชาชนในเขตเทศบาล

 2. จะทุ่มเท เพื่อพัฒนาและปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเทศบาลตำบลเขาทรายให้ดียิ่งขึ้น

 3. จะดำเนินการทุกแผนงาน ทุกโครงการ โดยยึดหลัก ความถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในเขตเทศบาลตำบล  เขาทรายอย่างแท้จริง

♦ ยุทธศาสตร์ผู้บริหารท้องถิ่น   จัดระบบการบริหารงานแนวใหม่ ตามหลักธรรมาภิบาล

     1. หลักการมีส่วนร่วม

 • สร้างกระบวนการ การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการบริหารจัดการของเทศบาล แล ะร่วมกันพัฒนาและแก้ไขปัญหาของตนเอง 

    2. บริหารงานอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้โดยยึดหลัก

 • สร้างกระบวนการ การบริหารงานโดยยึดหลัก ถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม  ตรวจสอบได้ ในการใช้งบประมาณ วิธีการและการจัดการโดยเปิดโอกาสให้ตัวแทนของชุมชนมีส่วนร่วมใน การคิด ในการวางแผน การมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา

    3. มุ่งเน้นประสิทธิภาพและการให้บริการแก่ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเขาทราย

 • ส่งเสริมให้พนักงานของเทศบาลตำบลเขาทราย พร้อมให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

 • ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาองค์กรและบุคลากร ตลอดจนเสริมสร้างศักยภาพของ บุคลากรในองค์กร

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

© 2020 เทศบาลตำบลเขาทราย. All Rights Reserved.

Please publish modules in offcanvas position.