Image
ความพีงพอใจในการให้บริการประชาชน
  1. ประกาศ เรื่องขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่ม ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2564
  2. ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2564
  3. ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2564
  4. ภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2564
  5. การขยายระยะเวลาการดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2564
  6. อัตราภาษีป้าย เริ่ม 1 มกราคา พ.ศ. 2564
  7. ประกาศเรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2564
  8. ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้ายประจำปี 2564
  9. ประกาศ เรื่องขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
  10. ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2563
© 2021 เทศบาลตำบลเขาทราย. All Rights Reserved.

Please publish modules in offcanvas position.