Image
ความพีงพอใจในการให้บริการประชาชน
  1. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เม.ย.65-มิ.ย.65)
  2. ประกาศ เรื่องสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2565
  3. ประกาศ เรื่องสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2565
  4. ประกาศ เรื่องสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2565
  5. ประกาศ เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 (มกราคม 2565 - มีนาคม 2565)
  6. ประกาศ เรื่องสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2565
  7. ประกาศ เรื่องสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
  8. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (ต.ค.64-ธ.ค.64)
  9. ประกาศ เรื่องสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2565
  10. ประกาศ เรื่องสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2564

Please publish modules in offcanvas position.