Image
ความพีงพอใจในการให้บริการประชาชน
  1. ประกาศ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
  2. ประกาศ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2565
  3. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2565 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.2565)
  4. ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2565
  5. ประกาศ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2565
  6. ประกาศ เรื่องสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2565
  7. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เม.ย.65-มิ.ย.65)
  8. ประกาศ เรื่องสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2565
  9. ประกาศ เรื่องสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2565
  10. ประกาศ เรื่องสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2565

Please publish modules in offcanvas position.