Image
ความพีงพอใจในการให้บริการประชาชน
  1. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2564
  2. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 (มกราคม ถึง มีนาคม 2564)
  3. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ 2563
  4. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564
  5. รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายจากเงินรายรับ ไตรมาศที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564
  6. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2564
  7. ผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ผด.6) งวดที่ 1
  8. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564
  9. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2564
  10. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2563
© 2021 เทศบาลตำบลเขาทราย. All Rights Reserved.

Please publish modules in offcanvas position.