Image
ความพีงพอใจในการให้บริการประชาชน

อัตรากำลัง

ตารางแสดงอัตรากำลังพนักงานและลูกจ้าง

 

หน่วยงาน

 

จำนวนพนักงาน     (แยกตามระดับ)

รวม

ลูกจ้าง

ประจำ

พนักงานจ้าง

ตามภารกิจ

พนักงานจ้าง

ทั่วไป

ระดับ 2

ระดับ 3

ระดับ 4

ระดับ 5

ระดับ 6

ระดับ 7

ระดับ 8

สำนักงานปลัดฯ

-

-

-

3

4

-

1

8

3

2

-

กองคลัง

-

-

-

1

2

1

-

4

1

2

-

กองช่าง

-

-

-

-

-

1

-

1

-

3

-

กองการศึกษา

-

1

-

-

-

-

-

1

-

2

-

กองสาธารณสุขฯ

-

-

-

-

-

1

-

1

1

6

6

รวม

-

1

-

4

-

4

1

15

5

15

6

 

หมายเหตุ : กองการศึกษา มีครูผู้ดูแลเด็ก อันดับครูผู้ช่วย = 1  คน   ครูผู้ดูแลเด็ก อันดับครู ค.ศ.  = 1  คน  (  ณ   เดือน   มีนาคม 2558 )

Please publish modules in offcanvas position.