Image
ความพีงพอใจในการให้บริการประชาชน

ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านหรือหนังสือรับรอง เพื่อการติดต่อทำธุรกรรม ขออนุญาตจัดตั้งหรือต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด ขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร จำหน่ายสินค้า ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

© 2021 เทศบาลตำบลเขาทราย. All Rights Reserved.

Please publish modules in offcanvas position.