Image
ความพีงพอใจในการให้บริการประชาชน
  1. ประกาศ เรื่องรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2565
  2. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
  3. รายงานผลการประเมิน ประจำปีงบประมาณ 2564
  4. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2565 ของเทศบาลตำบลเขาทราย
  5. รายงานการประชุม คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลฯ และประชาคมท้องถิ่น
  6. สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
  7. แผนอัตรากำลัง 3 ปี เทศบาลตำบลเขาทราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566
  8. ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน เพิ่มค่าจ้างและค่าตอบแทนของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
  9. ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ(รอบการประเมิน ครั้งที่1/2565-2/2565)
  10. ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

Please publish modules in offcanvas position.