Image
ความพีงพอใจในการให้บริการประชาชน
  1. ประกาศ เรื่องรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนกรกฏาคม 2564
  2. ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์การให้ยืมครุภัณฑ์หรือวัสดุคงทนของเทศบาลตำบลเขาทราย
  3. ประกาศ เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
  4. ประกาศ มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. ประกาศ มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
  6. ประกาศ มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
  7. ประกาศ มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  8. ประกาศ มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
  9. ประกาศ มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  10. ประกาศ มาตรการป้องกันการรับสินบน
© 2021 เทศบาลตำบลเขาทราย. All Rights Reserved.

Please publish modules in offcanvas position.