Image
ความพีงพอใจในการให้บริการประชาชน
  1. นครัว จำนวนประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงา 6 รายการ เป็นเงิน 29,090 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทหมึกพิมพ์ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 10,150 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการ เป็นเงิน 8,422 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  4. ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ทางคู่ขนานทางหลวงด้านทิศใต้(ทั้งสองฝั่งๆละ3จุด)
  5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 56,250 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  6. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องพ่นหมอกควันกำจัดยุง แบบสะพายไหล่ จำนวน 2 เครื่อง เป็นเงิน 118,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  7. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องพ่นยาแบบสะพายไหล่ จำนวน 2 เครื่อง เป็นเงิน 18,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  8. ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  9. ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ
  10. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2565 (โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยฯ) จำนวน 545 ชุด เป็นเงิน 16,350 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Please publish modules in offcanvas position.