Image
ความพีงพอใจในการให้บริการประชาชน
21 กันยายน 2565 "การส่งเสริมฝึกอาชีพระยะสั้นสำหรับเด็กและเยาวชนในพื้นที่ตำบลเขาทราย" การทำไม้กวาดดอกหญ้า

21 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลเขาทราย ร่วมกับ เทศบาลตำบลเขาทราย จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนไทยในศตวรรษที่ 21 "การส่งเสริมฝึกอาชีพระยะสั้นสำหรับเด็กและเยาวชนในพื้นที่ตำบลเขาทราย" การทำไม้กวาดดอกหญ้าโดยมี นางนิเวส จันทร์เมือง รองนายกเทศมนตรีตำบลเขาทราย เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมในครั้งนี้ และได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากอำเภอวังทรายพูน อบรมให้ความรู้พร้อมฝึกปฏิบัติให้กับเด็กและเยาวชนในพื้นที่ตำบลเขาทราย นักเรียนชั้น ป.5 และ ป.6 ณ โรงเรียนวัดเขาทราย อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับการส่งเสริมความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพอิสระ สามารถนำความรู้ไปต่อยอดในการประกอบอาชีพเพื่อเสริมรายได้ให้แก่ผู้ปกครองและครอบครัว และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมพัฒนาก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคีและสามารถเผยแพร่ให้กับผู้สนใจได้

 ดูรูปภาพเพิ่มเติม

5 กันยายน 2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเขาทราย จัดโครงการสร้างเสริมและพัฒนาความเข้มแข็งในการป้องกันโรค มือ เท้า ปาก

5 กันยายน 2565 เวลา 08.00-10.30 น. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเขาทราย จัดโครงการสร้างเสริมและพัฒนาความเข้มแข็งในการป้องกันโรค มือ เท้า ปาก ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเขาทราย โดยมีวิทยากรจาก รพ.สต.เขาทราย บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อสร้างเสริมและพัฒนาความเข้มแข็งในการป้องกันโรคฯ ให้กับผู้ปกครองนักเรียน คุณครู ผู้ดูแลเด็กและแม่บ้าน เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคมือ เท้า ปาก ส่งเสริมกิจกรรมเฝ้าระวังโรคซึ่งเป็นโรคติดต่อ ส่งเสริมพฤติกรรมอนามัยที่ช่วยป้องกันโรค โดยการล้างมือ การรักษาสุขอนามัย สภาพแวดล้อม เพื่อเป็นการป้องกัน ควบคุมและลดอัตราการเกิดโรคในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเขาทราย ตำบลเขาทราย อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

 ดูรูปภาพเพิ่มเติม

14 กันยายน 2565 จัดโครงการให้ความรู้เรื่องปฐมพยาบาลเบื้องต้น และโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)และโรคอุบัติใหม่

14 กันยายน 2565 เวลา 08.30 น. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเขาทราย จัดโครงการให้ความรู้เรื่องปฐมพยาบาลเบื้องต้น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเขาทราย ให้กับครูและผู้ปกครองนักเรียนทราบถึงหลักการและวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นที่ถูกต้อง เพื่อลดความรุนแรงของการบาดเจ็บ และ โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)และโรคอุบัติใหม่ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเขาทราย ให้กับผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องได้มีความรู้ ความเข้าใจในการป้องกันโรค สามารถป้องกันโรคให้กับตนเองและเด็กนักเรียนได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ โดยมี นายภานุวัฒน์ รัตนศฤงคาร นายกเทศมนตรีตำบลเขาทราย กล่าวเปิดโครงการ และมีวิทยากรจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาทรายบรรยายให้ความรู้พร้อมการฝึกปฏิบัติ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเขาทราย อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

 ดูรูปภาพเพิ่มเติม

1 กันยายน 2565 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

1 กันยายน 2565 เวลา 08.30 น. กองการศึกษา เทศบาลตำบลเขาทราย จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเสริมสร้างปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมแก่เด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป สามารถนำไปพัฒนาคุณภาพชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุขและพอเพียง พร้อมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเขาทราย จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม อายุ 3-5 ปี เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ปลูกฝังค่านิยมและจิตสำนึกที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม โดยพระอาจารย์วรพจน์ จิตตคุตโต เลขานุการเจ้าคณะตำบลเขาเจ็ดลูกเขต 2 วัดพระพุทธบาทเขาทราย อบรมคุณธรรม จริยธรรมให้กับเด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเขาทราย อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

 ดูรูปภาพเพิ่มเติม

Please publish modules in offcanvas position.