ประชาสัมพันธ์

แสดง # 
หัวเรื่อง วันที่สร้าง อ่าน
รายงานแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ไตรมาศที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563 08 กรกฎาคม 2563 3
ประกาศ เรื่องนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส 15 เมษายน 2563 44
ประกาศ เรื่องการแสดงเจตจำนงสุจริตเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารราชการเทศบาลตำบลเขาทราย 15 เมษายน 2563 43
ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่องนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 14 เมษายน 2563 61
ประกาศเทศบาลเขาทราย เรื่องยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาะเบียบบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่อนคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 14 เมษายน 2563 42
ประกาศเทศบาลเขาทราย เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 14 เมษายน 2563 48
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส 24 พฤษภาคม 2562 215
การแสดงเจตจำนงสุจริตเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารราชการ 24 พฤษภาคม 2562 197
ขายทอดตลาดทรัพย์สินของเทศบาลตำบลเขาทราย รอบที่3 28 ธันวาคม 2561 329
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 22 ธันวาคม 2561 294
ขายทอดตลาดทรัพย์สินของเทศบาลตำบลเขาทราย รอบที่2 17 ธันวาคม 2561 292
ขอให้มายื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน และชำระภาษี ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่างๆ ประจำปี 2562 17 ธันวาคม 2561 302
ขายทอดตลาดทรัพย์สินของเทศบาลตำบลเขาทราย 30 พฤศจิกายน 2561 300
แสดงรายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ ประจำปี 2561 14 พฤศจิกายน 2561 348
รับสมัครพนักงานจ้างตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ประจำปีงบประมาณ 2562 01 พฤศจิกายน 2561 297
รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ปีงบประมาณ 2561 ตั้งแต่ 1ต.ค.60 ถึง 30 ก.ย.61 17 ตุลาคม 2561 287
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 08 ตุลาคม 2561 477
รายงานแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561 11 เมษายน 2561 211
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ปี 2561 23 มกราคม 2561 244
ขอให้มายื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน และชำระภาษี ประจำปี 2561 05 มกราคม 2561 285