สถิติการจัดเก็บภาษี


สถิติภาษีที่จัดเก็บเอง

ประจำปี พ.ศ.

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

ภาษีป้าย

ภาษีบำรุงท้องที่

รวม

ปี พ.ศ. 2557

448,482

148,266.10

23,230.35

619,978.45

 
การบริหารการคลังท้องถิ่น

รายการ

จำนวนเงิน

รายได้ทั้งหมดในปีงบประมาณ พ.2557

38,797,091.71

จัดเก็บเอง/รัฐจัดส่งให้

21,375,765.71

เงินอุดหนุนทั่วไป

11,728,136

เงินสะสม  ณ  30  ก.ย. 57

19,896,136.35

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

5,693,190

 
การบริหารรายรับในปีงบประมาณที่ผ่านเปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปี 

ประเภท

รายรับจริงประจำปีงบประมาณ

2555

2556

2557

ภาษีอากร

18,891,079.58

19,990,554.51

20,156,408.91

ค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต

133,519

122,674

125,520

รายได้จากทรัพย์สิน

286,364.16

487,408.40

554,653.80

รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์

371,768

410,484

468,260

รายได้เบ็ดเตล็ด

125,710

55,640

70,923

รายได้จากทุน/ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

5,079,104

5,333,253.60

5,693,190

เงินอุดหนุนทั่วไป

9,816,059

11,472,709

11,728,136

รวมรายรับทั้งสิ้น

 

34,103,603.74

37,872,723.51

38,797,091.71