ลักษณะทางสังคม


ด้านการศึกษา
 

สังกัด

 ท้องถิ่น 

 สพช. 

 สช. 

กรมสามัญ

กรมอาชีวะ

รวม 

ศูนย์พัฒนาก่อนวัยเรียน

-

-

-

-

-

 -

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

  1

-

-

-

-

  1

จำนวนนักเรียน

75

-

-

-

-

  75

จำนวนครู และ ผดด.

4

-

-

-

-

4

ระดับก่อนประถมศึกษา

 

 

 

 

 

 

จำนวนโรงเรียน

-

1

-

-

-

1

จำนวนห้องเรียน

-

2

-

-

-

2

จำนวนนักเรียน

-

80

-

-

-

80

จำนวนครู อาจารย์

-

4

-

-

-

4

ระดับประถมศึกษา

 

 

 

 

 

 

จำนวนโรงเรียน

-

1

-

-

-

1

จำนวนห้องเรียน

-

10

-

-

-

10

จำนวนนักเรียน

-

283

-

-

-

283

จำนวนครู อาจารย์

-

15

-

-

-

15

 โรงเรียนอนุบาลเอกชน         จำนวน       1         แห่ง ได้แก่   โรงเรียนสุทธินี

ด้านสาธารณสุข
     ในเขตเทศบาลตำบลเขาทรายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจำนวน 1 แห่ง  คือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาทราย สำหรับบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในเขตพื้นที่  มีดังนี้

 บุคลากรทางการแพทย์ 

 

ปี 2555

จำนวน (คน)

 ปี 2556

 จำนวน (คน)

 ปี 2557

จำนวน (คน)

ปี 2558

 จำนวน (คน)

 แพทย์ 

-

 - 

 - 

 - 

 ผอ.รพสต.

 1

1

1

1

พยาบาลวิชาชีพ 

2

 1

1

 1

 เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข

 1

 1

1

 นักวิชาการสาธารณสุข

2

2

2

 2

 จพง.สาธารณสุขชุมชน

 1

อสม.

164

164

 164

164

 ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 

 1

 1

1

 1

ผู้ช่วยเหลือคนไข้

1

1

 2

1

คนงาน 

 1

1

1

 1


 ประเภทการเจ็บป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาทราย 5 อันดับแรก

ลำดับ

ปี 2556

ปี 2557

ปี 2558

1

โรคระบบหายใจ

โรคระบบย่อยอาหาร

โรคระบบหายใจ  (ไข้หวัด ,ไอ , เจ้บคอ)

2

อาการแสดงและสิ่งผิดปกติที่ พบได้จากการตรวจทางคลินิกฯ

โรคระบบหายใจ

โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ (เบาหวาน ,ไขมัน)

3

โรคระบบกล้ามเนื้อ

โรคระบบกล้ามเนื้อ

โรคระบบย่อยอาหาร (ปวดท้อง,กระเพาะ)

4

โรคระบบไหลเวียนเลือด

โรคระบบไหลเวียนเลือด

โรคระบบไหลเวียนเลือด (ความดันโลหิตสูง)

5

โรคระบบย่อยอาหาร

โรคผิวหนัง

โรคระบบกล้ามเนื้อ (ปวดเมื่อย)

ข้อมูล ณ  20 ม.ค.2558

ผู้เข้ารับการรักษาในสถานพยาบาล (จำนวนต่อปี)

ประเภท

ปี 2555

ปี 2556

ปี 2557

ปี 2558

ผู้ป่วยนอก

11,264

12,428

16,680

 

อุบัติเหตุ

29

135

42

315

 ด้านวัฒนธรรม
     ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นที่สำคัญ ได้แก่

  • ประเพณีรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ในวันสงกรานต์        ประมาณเดือน   เมษายน
  • งานแห่เทียนเข้าพรรษา                              ประมาณเดือน   กรกฎาคม
  • งานทำบุญตักบาตรเทโวโรหนะ                         ประมาณเดือน   ตุลาคม
  • งานแห่เจ้าพ่อ- เจ้าแม่เขาทราย                            ประมาณเดือน   พฤศจิกายน

ด้านการสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการทางสังคม
     เทศบาลตำบลเขาทราย  มีการดำเนินการจ่ายเบี้ยสวัสดิการแก่ ผู้พิการ ผู้สูงอายุและผู้ป่วยเอดส์ ในเขตเทศบาลฯ  ดังนี้  

เบี้ยคนพิการ / หรือทุพพลภาพ

ปี 2556   (ราย)

ปี 2557  (ราย)

ปี 2558 (ราย)

ข้อมูล ณ เดือน

พฤษภาคม  2556

พฤษภาคม  2557

กุมภาพันธ์  2558

หมู่ 1

27

27

31

หมู่ 4

10

8

10

หมู่ 10

60

64

69

รวม

97

99

110

 

เบี้ยผู้สูงอายุ

ปี 2556   (ราย)

ปี 2557  (ราย)

ปี 2558 (ราย)

ข้อมูล ณ เดือน

พฤษภาคม  2556

พฤษภาคม  2557

กุมภาพันธ์  2558

ช่วงอายุ   60 69  ปี   (600  บาท)

293

327

353

ช่วงอายุ   70 - 79  ปี   (700  บาท)

157

159

171

ช่วงอายุ   80 – 89  ปี   (800  บาท)

53

55

56

ช่วงอายุ  90 ปี ขึ้นไป ( 1,000  บาท)

1

3

4

รวม

504

544

584

 

เบี้ยผู้เอดส์

ปี 2556   (ราย)

ปี 2557  (ราย)

ปี 2558 (ราย)

ข้อมูล ณ เดือน

พฤษภาคม  2556

พฤษภาคม  2557

กุมภาพันธ์  2558

ช่วงอายุ 60 69 ปี (600 บาท)

22

21

22

รวม

22

21

22