ข้อมูลประชากร


ข้อมูลประชากรในพื้นที่
   จำนวนประชากรแยกตามช่วงอายุ (เฉพาะผู้มีสัญชาติไทย

ช่วงวัย

 

ช่วงอายุ

เพศ

(ชาย)

ช่วงวัย

 

ช่วงอายุ

เพศ

(หญิง)

เด็ก

 

(น้อยกว่า 1 ปี)

25

เด็ก

 

(น้อยกว่า 1 ปี)

27

( 1 - 6 ปี )

158

( 1 - 6 ปี )

150

เด็กโต

(  7   12   ปี )

175

เด็กโต

(  7   12   ปี )

154

วัยรุ่น

(13  - 17   ปี )

137

วัยรุ่น

(13  - 17   ปี )

141

 

ช่วงวัย

 

ช่วงอายุ

เพศ

(ชาย)

ช่วงวัย

 

ช่วงอายุ

เพศ

(หญิง)

ผู้ใหญ่

18 - 25

264

ผู้ใหญ่

18 - 25

251

26 - 35

326

26 - 35

302

36 - 45

371

36 - 45

366

46 - 59

436

46 - 59

468

วัยชรา

60 - 69

207

วัยชรา

60 - 69

259

70 - 79

99

70 - 79

121

80 - 89

33

80 - 89

45

90 - 99

7

90 - 99

8

100 ปี ขึ้นไป

-

100 ปี ขึ้นไป

6

ที่มา : ข้อมูล จากสำนักงานทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลตำบลเขาทราย  ณ  วันที่  28  กุมภาพันธ์  2558

รายการ

ปีปัจจุบัน (2558)

ปีที่แล้ว (2557)

2 ปีที่แล้ว (2556)

ประชากรชาย (คน)

2,239

2,241

2,218

ประชากรหญิง (คน)

2,298

2,295

2,259

รวมประชากร (คน)

4,537

4,536

4,477

บ้าน (หลังคาเรือน)

1,813

1,800

1,774

ที่มา : ข้อมูล จากสำนักงานทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลตำบลเขาทราย  ณ   28  กุมภาพันธ์  2558

สถิติประชากรและบ้านระดับตำบล

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

ประชากร

รวมจำนวน

ประชากร

จำนวน

ครัวเรือน

ชาย

หญิง

 

ตำบลเขาทราย

 

 

 

 

1

หมู่ที่ 1

639

655

1,294

563

2

หมู่ที่ 4

437

458

895

476

3

หมู่ที่ 10

1,162

1,182

2,344

774

ที่มา : ข้อมูล จากสำนักงานทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลตำบลเขาทราย  ณ  วันที่  28 กุมภาพันธ์  2558

ยกตามช่วงอายุ (ปี)  (เฉพาะผู้มีสัญชาติไทย และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน)

ช่วงอายุ

ชาย

หญิง

รวม

 

ช่วงอายุ

ชาย

หญิง

รวม

น้อยกว่า 1 ปี

25

27

52

31 ปี

35

30

65

1 ปี

25

26

51

32 ปี

39

37

76

2 ปี

31

28

59

33 ปี

37

24

61

3 ปี

25

29

54

34 ปี

30

35

65

4 ปี

15

20

35

35 ปี

32

41

73

5 ปี

31

21

52

36 ปี

24

31

55

6 ปี

31

26

57

37 ปี

31

32

63

7 ปี

29

20

49

38 ปี

39

50

89

8 ปี

22

24

46

39 ปี

46

37

83

9 ปี

45

34

79

40 ปี

43

39

82

10 ปี

31

24

55

41 ปี

25

30

55

11 ปี

26

27

53

42 ปี

43

30

73

12 ปี

22

25

47

43 ปี

39

44

83

13 ปี

24

33

57

44 ปี

41

30

71

14 ปี

33

27

60

45 ปี

40

43

83

15 ปี

24

23

47

46 ปี

33

52

85

16 ปี

26

29

55

47 ปี

47

45

92

17 ปี

30

29

59

48 ปี

36

32

68

18 ปี

47

22

69

49 ปี

43

35

78

19 ปี

34

33

67

50 ปี

36

43

79

20 ปี

34

41

75

51 ปี

26

43

69

21 ปี

24

39

63

52 ปี

35

36

71

22 ปี

27

30

57

53 ปี

32

30

62

23 ปี

32

25

57

54 ปี

33

32

65

24 ปี

37

40

77

55 ปี

26

25

51

25 ปี

29

21

50

56 ปี

25

27

52

26 ปี

31

29

60

57 ปี

18

32

50

27 ปี

29

24

53

58 ปี

29

21

50

28 ปี

23

31

54

59 ปี

17

15

32

29 ปี

39

31

70

60 ปี

31

39

70

30 ปี

31

20

51

61 ปี

23

34

57

 

ช่วงอายุ

ชาย

หญิง

รวม

 

ช่วงอายุ

ชาย

หญิง

รวม

62 ปี

21

43

64

82 ปี

6

9

15

63 ปี

26

29

55

83 ปี

3

5

8

64 ปี

32

30

62

84 ปี

3

5

8

65 ปี

18

21

39

85 ปี

2

2

4

66 ปี

16

18

34

86 ปี

1

4

5

67 ปี

15

14

29

87 ปี

2

6

8

68 ปี

13

16

29

88 ปี

4

3

7

69 ปี

12

15

27

89 ปี

1

0

1

70 ปี

4

13

17

90 ปี

3

3

6

71 ปี

13

16

29

91 ปี

0

1

1

72 ปี

8

17

25

92 ปี

2

0

2

73 ปี

16

14

30

93 ปี

0

2

2

74 ปี

12

16

28

94 ปี

0

0

0

75 ปี

14

11

25

95 ปี

1

0

1

76 ปี

11

9

20

96 ปี

1

0

1

77 ปี

7

5

12

97 ปี

0

1

1

78 ปี

6

12

18

98 ปี

0

1

1

79 ปี

8

8

16

99 ปี

0

0

0

80 ปี

6

8

14

100 ปี

0

2

2

81 ปี

5

3

8

มากกว่า 100 ปี

0

4

4


แยกตามสัญชาติ

 

ชาย

หญิง

รวม

สัญชาติไทย

2,238

2,298

4,536

สัญชาติจีน

1

0

1

สัญชาติอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ไทย

1

0

1

ทุกสัญชาติ

2,239

2,298

4,537

 
แยกตามผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

 

ชาย

หญิง

รวม

เป็นบุคคลที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง อายุ 15 ปี

1,818

1,904

3,722

เป็นบุคคลที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง อายุ 18 ปี

1,738

1,823

3,561

เป็นบุคคลที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง อายุ 20 ปี

1,657

1,768

3,425

เป็นบุคคลที่ต้องขึ้นทะเบียนทหาร

30

0

30

เป็นบุคคลที่ต้องเข้ารับการเกณฑ์ทหาร

34

0

34

ที่มา : ข้อมูลจากสำนักงานทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลตำบลเขาทราย  ณ  วันที่  28  กุมภาพันธ์  2558