การใช้ประโยชน์ที่ดิน

จากการศึกษาการตั้งถิ่นฐานของเมือง กระบวนการเกิดเป็นเมืองและการขยายตัวเมืองพบว่ารูปแบบการขยายเมืองนั้นมีรูปแบบขยายตัวเป็นรูปแบบแนวยาว (Linear Pattern)

  • การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัย ในเขตเทศบาลตำบลเขาทราย พบว่ามีการกระจายตัวอยู่โดยทั่วไปในชุมชนจะหนาแน่นบริเวณชุมชนเจริญสุข ซึ่งมีตลาดสดจำนวน 2 แห่ง
  • การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทพาณิชยกรรม ในเขตเทศบาลตำบลเขาทราย พบว่ามีอาคารส่วนใหญ่เป็นอาคารพาณิชยกรรม บริเวณริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 113 และริมทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 11
  • การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอุตสาหกรรม ในเขเทศบาลตำบลเขาทราย พบว่ามีอาคารประเภทอุตสาหกรรมจำนวน 19 อาคาร ส่วนใหญ่จะเป็นโรงกลึง อู่ซ่อมเครื่องยนต์ทางการเกษตร ซึ่งเป็นกิจการที่มีความสัมพันธ์กับชุมชน
  • การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม ในเขตเทศบาลตำบลเขาทราย พบว่าพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่นา ที่ไร่ โดยรอบชุมชนทั้งพื้นที่
  • การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่โล่งนันทนาการและรักษาสภาพสิ่งแวดล้อม ในเขตเทศบาลตำบลเขาทราย พบว่า สวนสาธารณะและที่พักผ่อนหย่อนใจในเทศบาลมี 2 แห่ง ได้แก่ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา และสนามกีฬาเทศบาลตำบลเขาทราย
  • การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา ในเขตเทศบาลตำบลเขาทราย พบว่า มีจำนวน 3 แห่ง ได้แก่โรงเรียนวัดเขาทราย  โรงเรียนอนุบาลสุทธินี และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลฯ
  • การใช้ที่ดินประเภทศาลนา ในเขตเทศบาลตำบลเขาทราย พบว่า มีวัดจำนวน 1 วัด คือวัด  เขาทราย และมีศาลเจ้าพ่อเขาทราย จำนวน 2 แห่ง
  • การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทสถาบันราชการ ในเขตเทศบาล มี 5 แห่ง คือ สำนักงานเทศบาลตำบลเขาทราย จุดบริการประชาชน หมวดการทางทับคล้อที่ 2 แขวงการทางพิจิตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาทราย และหน่วยบริการตำรวจทางหลวงเขาทราย
  • การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ ในเขตเทศบาลตำบลเขาทราย พบว่ามีพื้นที่อนุรักษ์ป่าไม้ คือ ป่าเขาทราย และป่าเขาพระ และมีพื้นที่บางส่วนใช้ประโยชน์เป็นสุสาน
  • การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอื่น ๆ ในเขตเทศบาลตำบลเขาทราย ได้แก่ ถนน แหล่งน้ำ ที่ว่าง และอาคารอื่น ๆ เช่น เพิง ศาลาริมทาง โรงจอดรถ โดยถนนในเขตผัง เช่น ทางหลวงแผ่นดิน

การใช้ประโยชน์ที่ดินเทศบาลตำบลเขาทราย อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร พ.ศ.2555

ประเภท

ผังเมืองชุมชนเทศบาล

พื้นที่ (ไร่)

ร้อยละ

- ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัย

๖๖.๔๑

๒.๒๓

- ที่ดินประเภทพาณิชยกรรม

๖.๐๐

๐.๒๐

- ที่ดินประเภทอุตสาหกรรม

๑๒.๑๖

๐.๔๑

- ที่ดินประเภทพักอาศัยกิ่งพาณิชยกรรม

๑๕.๙๔

๐.๕๓

- ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม

๒,๑๑๙.๗๓

๗๑.๑๐

- ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการ และรักษาสภาพสิ่งแวดล้อม

๑๐.๒๒

๐.๓๔

- ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา

๔.๒๔

๐.๑๔

- ที่ดินประเภทสถาบันศาลนา

๓.๘๕

๐.๑๓

- ทีดินประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

๒.๕๐

๐.๐๘

- ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้

๖๔๐.๒๐

๒๑.๔๗

- ถนน ซอย แม่น้ำ คลอง ห้วย หนอง บึง

๙๙.๘๐

๓.๓๕

- อาคารร้าง ที่จอดรถ

๐.๒๐

๐.๐๑

รวม

๒,๙๘๑.๒๕

๑๐๐.๐๐

การเพาะปลูก  ในเขตพื้นที่ตำบลเขาทราย

พื้นที่ถือครอง

(ไร่)

ครัวเรือนเกษตร

(ครัวเรือน)

ครัวเรือนทั้งหมด

พื้นที่การเกษตร (ไร่)

ข้าว /พืชไร่ /พืชผัก

ไม้ผลไม้ยืนต้น

รวม

62,337

1,370

3,764

74,478

1,789

76,267

อ้างอิงจาก ระบบฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ปี 2554

ข้อแนะนำทางการเกษตร

     สภาพดินของพื้นที่ตำบลเขาทราย มีลักษณะเป็นดินลึกมีการระบายน้ำดี เป็นดินเนื้อละเอียด  หรือดินเหนียวมีความอุดมสมบูรณ์ปานกลางถึงสูง  สภาพดินตำบลเขาทรายเหมาะต่อการเพาะปลูกพืช  เช่น  ข้าว  ข้าวโพด  ถั่วเขียว มันสำปะหลัง แต่ไม่เหมาะที่จะปลูกไม้ผลยืนต้น  การปรับสภาพดินเพื่อการเพาะปลูกควรใส่ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภาพ อินทรีย์  คุณภาพดินของพื้นที่ตำบลเขาทรายเหมาะแก่การเพาะปลูก ข้าว และพืชไร่

การปศุสัตว์   : ผลผลิตทางการปศุสัตว์

ประเภท

ปี 2557 จำนวน (ตัว)

เลี้ยงไก่พันธ์พื้นเมือง

18,051 ตัว / 391 ราย

เลี้ยงเป็ด

1,954 ตัว / 79 ราย

เลี้ยงกระบือ

152 ตัว / 30  ราย

เลี้ยงแพะ

9 ตัว / 1 ราย

เลี้ยงแกะ

166  ตัว  /  2 ราย

เลี้ยงสุกร

3,803 ตัว / 16 ราย

ข้อมูลการปศุสัตว์    กุมภาพันธ์   2558