สภาพทั่วไป


สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลเขาทราย

ข้อมูลทั่วไป

เทศบาลตำบลเขาทราย มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ  4.771  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ   2,981.5625  ไร่  
พิกัดที่ตั้งอยู่บริวณ เส้นรุ้ง (ละติจูด)  = 16.15158535408676  , เส้นแวง (ลองติจูด) =  100.62249053955077
ประชากรจำนวน 1,813  หลังคาเรือน เป็นชาย 2,239 คน  เป็นหญิง 2,298 คน  รวมทั้งสิ้น  4,537 คน  (ข้อมูล ณ  กุมภาพันธ์  2558)
เทศบาลตำบลเขาทราย แบ่งการปกครองออกเป็น  1  ตำบล  3 หมู่บ้าน   
พื้นที่สำนักงานเทศบาลตำบลเขาทราย มีจำนวน  20 ไร่ 1 งาน  

พื้นที่พัฒนาแบ่งเป็น   4  ชุมชน  ได้แก่

  • ชุมชนหมู่ 1  พัฒนา     
  • ชุมชนสุขสวัสดิ์  หมู่ 4  
  • ชุมชนเจริญสุข หมู่ 10 (ใน)
  • ชุมชนเขาทรายพัฒนาหมู่ 10 (นอก)         

1.  ที่ตั้ง
     เทศบาลตำบลเขาทราย  ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร ในอดีตมีฐานะเป็นสุขาภิบาลได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลเป็นเทศบาล ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ.2542 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542  เทศบาลฯ เดิมตั้งอยู่ที่  578/1 หมู่ที่ 4  และได้ย้ายมาอยู่ที่  444 หมู่ที่ 4  ตำบลเขาทราย  อำเภอทับคล้อ  จังหวัดพิจิตร เมื่อ พ.ศ.2545

2.  อาณาเขต  (แสดงเนื้อที่โดยประมาณเป็นตารางกิโลเมตรและไร่)
     เทศบาลตำบลเขาทราย อยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดพิจิตร ประมาณ 50 กิโลเมตร ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 113  มีพื้นที่ประมาณ 4.771 ตารางกิโลเมตร หรือ จำนวน   2,981.5625  ไร่  มีอาณาเขตติดต่อกับหน่วยการปกครองท้องถิ่นอื่น ๆ ดังนี้ คือ 

     ทิศเหนือ  ตั้งแต่หลักเขตที่ 1 ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 113 ตอนเขาทราย-วังชมภู ตรง กม. 21.650 ตามแนวเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดิน ระยะ 1,150 เมตร เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ถึงหลักเขตที่ 2  ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน 113 ตอนเขาทราย-วังชมภู ตรงกม.24  ตามแนวเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินระยะ 1,150 เมตร

     ทิศตะวันออก จากหลักเขตที่ 2 เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ผ่านทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 113 ตอนเขาทราย-วังชมภู ตรง กม. 24 ถึงหลักเขตที่ 3 ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 113 ตอนเขาทราย-วังชมพู ระยะ 880 เมตร

     ทิศใต้ จากหลักเขตที่ 3 เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือถึงหลักเขตที่ 4 ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 113 ตอนเขาทราย-วังชมภู ตรง กม. 21.650 ตามแนวเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดิน ระยะ 880 เมตร

     ทิศตะวันตก จากหลักเขตที่ 4 เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ บรรจบหลักเขตที่ 1

3. ลักษณะภูมิประเทศ
     เทศบาลตำบลเขาทราย เป็นพื้นที่ราบสูง และลาดเอียงสลับภูเขาทำให้ไม่มีแม่น้ำลำคลองไหลผ่าน โดยเป็นชุมชนที่ตั้งอยู่โดยมีถนนหลัก 2 สาย ตัดผ่านชุมชน คือทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11 และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 113 หรือที่เรียกกันว่า สี่แยกเขาทราย

4. ลักษณะภูมิอากาศ
     ภูมิอากาศพื้นที่เทศบาลตำบลเขาทราย แบ่งออกเป็น 3 ฤดู คือ ฤดูฝน ฤดูหนาว และฤดูร้อน เป็นบริเวณที่ช่วงฝนสลับกับช่วงที่แล้ง แตกต่างกันอย่างชัดเจน ในรอบปีฝนจะเริ่มตกชุกในเดือนพฤษภาคม มีทิ้งช่วงในเดือนมิถุนายน และกรกฎาคม และจะตกชุกหนาแน่นในเดือนสิงหาคม - ตุลาคม

5. เขตการปกครอง
     เทศบาลตำบลเขาทราย แบ่งการปกครองออกเป็น 1 ตำบล 3  หมู่บ้าน ประกอบด้วยหมู่ที่ 1  หมู่ที่ 4  หมู่ที่ 10 (ใน) และ หมู่ที่10 (นอก) แบ่งพื้นที่การพัฒนาออกเป็น 4 ชุมชน คือชุมชนหมู่ 1 พัฒนา  ชุมชนสุขสวัสดิ์  ชุมชนเจริญสุข   ชุมชนเขาทรายพัฒนา

6. ข้อมูลประชากรในพื้นที่   จำนวนประชากรแยกตามช่วงอายุ (เฉพาะผู้มีสัญชาติไทย)

รายการ ปีปัจจุบัน (2558) ปีที่แล้ว (2557) 2 ปีที่แล้ว (2556)
ประชากรชาย (คน) 2,239 2,241 2,218
ประชากรหญิง (คน) 2,298 2,295 2,259
รวมประชากร (คน) 4,537 4,536 4,477
บ้าน (หลังคาเรือน) 1,813 1,800 1,774

ที่มา : ข้อมูล จากสำนักงานทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลตำบลเขาทราย  ณ  28  กุมภาพันธ์  2558

7. การนับถือศาสนา
     ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเขาทรายส่วนใหญ่  นับถือศาสนาพุทธ  99 %  ศาสนาอื่นๆ ประมาณ  1 %

  • มีวัด จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ วัดเขาทราย  หมู่ 10
  • มีโรงเจ จำนวน 1 แห่ง ได้แก่  โรงเจเขาทราย  หมู่ที่ 1
  • มีศาลเจ้า จำนวน  1 แห่ง ได้แก่ ศาลเจ้าพ่อเขาทราย  หมู่ที่ 1