ลักษณะด้านสิ่งแวดล้อม


ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

1. รถยนต์ดับเพลิง  จำนวน 4  คัน (แยกตามขนาดจุน้ำ)

  • คันที่ 1  จุน้ำได้    1,500   ลบ.ม.
  • คันที่ 2  จุน้ำได้    4,000   ลบ.ม.
  • คันที่ 3  จุน้ำได้    2,500   ลบ.ม.
  • คันที่ 4  จุน้ำได้  13,000   ลบ.ม.

2. เครื่องดับเพลิงชนิดหาบหาม  จำนวน    1  เครื่อง
3. พนักงานดับเพลิง     จำนวน      6   คน
4. อปพร.     จำนวน     225   คน
5. รถกู้ชีพ    จำนวน  3 - 4  คัน  (ของมูลนิธิพุทไธสวรรย์ เขาทราย)

สถิติเพลิงไหม้ในรอบปี  (1 ม.ค.  -  31  ธ.ค. 58) จำนวน      ...    ครั้ง    

ด้านการจัดการกับสภาพแวดล้อม
ปริมาณขยะมูลฝอย  ในเขตพื้นที่มีปริมาณขยะ   1.5  ตัน / วัน
รถยนต์ที่ใช้จัดเก็บขยะรวม   3  คัน  ( แยกตามขนาดความจุของขยะ) 

  • รถยนต์คันที่  1 รถเก็บขยะ  ขนาดความจุ  10  ลบ.หลา  ซื้อเมื่อ พ.ศ.2532
  • รถยนต์คันที่  2 รถเก็บขยะ  ขนาดความจุ  10  ลบ.หลา  ซื้อเมื่อ พ.ศ.2549
  • รถยนต์คันที่  3 รถเก็บขยะ  ขนาดความจุ 2.5  ลบ.หลา  ซื้อเมื่อ พ.ศ.2549

ขยะที่เก็บขนได้    จำนวน     10  ลบ.หลา / วัน
ขยะที่กำจัดได้      จำนวน     10  ลบ.หลา / วัน
      การกำจัดขยะโดยวิธีกองบนพื้นแล้วเผาและวิธีฝังกลบ  ที่ดินสำหรับกำจัดขยะที่กำลังใช้จำนวน 69 ไร่  ตั้งอยู่ที่ เขต อบต.เขาทราย และคาดว่าจะสามารถกำจัดขยะได้อีก 15  - 20 ปี          มลพิษต่าง ๆ ด้วยพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรมไม่มีโรงงานอุตสาหกรรม ดังนั้นผลกระทบที่ก่อให้เกิดมลภาวะจึงมีเล็กน้อย และปัญหาฝุ่นละอองในบริเวณชุมชนที่อยู่อาศัยยังมีอยู่บ้างแต่ไม่มาก
     สภาพของแหล่งน้ำในปัจจุบันแหล่งน้ำธรรมชาติต่าง ๆ ขาดการดูแลรักษาทำให้มีสภาพตื้นเขินในบางพื้นที่ เป็นผลทำให้เกิดปัญหาการขาดแคลนน้ำ เพื่อการเกษตรในฤดูแล้ง ตลอดจนด้านระบายน้ำและการเก็บกักน้ำอีกด้วย

ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
แหล่งน้ำ   ในพื้นที่เทศบาลตำบลเขาทรายมีแหล่งน้ำ คือ สระน้ำสาธารณประโยชน์และบ่อบาดาล
ทรัพยากรป่าไม้   เทศบาลตำบลเขาทรายมีพื้นที่ป่าไม้ในเขตเทศบาลประมาณ 15% ของพื้นที่ทั้งหมด