ลักษณะทางเศรษฐกิจ


ด้านเศรษฐกิจ
     สภาพทางเศรษฐกิจหลักของเทศบาลตำบลเขาทราย ได้แก่ เกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ โดยการค้าพาณิชยกรรมและการบริการเป็นส่วนน้อย ทั้งนี้ เนื่องจากเป็นที่ตั้งของสถานที่ราชการระดับอำเภอ จากการสำรวจพบว่าร้านค้าในเทศบาลตำบลเขาทราย เป็นร้านค้าของชำ ร้านค้าขายเคมีการเกษตร ร้านค้าขายอุปกรณ์ทางการเกษตร ร้านค้าเสื้อผ้า ร้ายขายทองคำ ร้านเครื่องดื่มและอาหาร ร้านอุปกรณ์ไฟฟ้า ร้านเสริมสวย ร้านค้าเฉพาะอย่าง และตัวชี้ที่จะทำให้เห็นว่าสภาพเศรษฐกิจของชุมชน ก็คือ ธนาคารที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลมีจำนวน 1 แห่ง ส่วนอุตสาหกรรมในชุมชนจะเป็นร้านซ่อมแซมเครื่องยนต์ และเครื่องยนต์ทางการเกษตร

การท่องเที่ยว
     ในเขตเทศบาลฯ มีแหล่งท่องเที่ยว คือวัดเขาทรายตั้งอยู่ที่หมู่  10 ตำบลเขาทราย  อำเภอ ทับคล้อ จังหวัดพิจิตร ห่างจากถนนตะพานหิน เพชรบูรณ์ ประมาณ 1 กิโลเมตร ซึ่งเป็นสถานที่ใช้จัดงานประเพณีประจำปี   เช่น  งานตักบาตรเทโวโรหนะ   ประเพณีสงกรานต์รดน้ำดำหัวและเป็นสถานที่ใช้ประกอบพิธีต่าง ๆ ในวันสำคัญทางศาสนา

ด้านการพาณิชยกรรม / การบริการ
    ด้านพาณิชยกรรมของเทศบาลตำบลเขาทรายที่มีร้านจำหน่ายสินค้าที่จำเป็นสำหรับการอุปโภค  บริโภค ตลอดจนอุปกรณ์และเครื่องมือทางการเกษตรประชาชนส่วนใหญ่ที่ประกอบอาชีพค้าขายมีอาคารร้านค้าประเภทต่าง   (ข้อมูล ณ  มิถุนายน 2556)

ลำดับที่

ประเภทสถานประกอบการด้านพาณิชยกรรม

จำนวน (แห่ง)

1

ร้านเครื่องดื่ม-อาหาร

35

2

ร้านเครื่องชำต่างๆ

40

3

ร้านเสื้อผ้า

5

4

บริการเสริมสวย

10

5

อุปกรณ์เครื่องเหล็กรถยนต์

10

6

อุปกรณ์ไฟฟ้า-วิทยุ

10

7

ขายสินค้าเฉพาะอย่าง

20

8

ร้านรับซื้อของเก่า

2

9

ซ่อมเครื่องยนต์

13

10

ตลาดสด

2

11

ร้านเกม

5

12

ร้านขายทอง

3

13

ปั๊มน้ำมันหลอด

1

14

ร้านซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า

5

15

อื่นๆ (ซ่อมจักรยานยนต์)

13