โครงสร้างพื้นฐาน


1. การโทรมนาคม

  • ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข จำนวน 1 แห่ง ในเขตเทศบาลตำบลเขาทราย  หมู่ 4
  • มีโทรศัพท์สาธารณะ จำนวน 14 เลขหมาย
  • มีโทรศัพท์ส่วนบุคคล (TOT) 272 เลขหมาย  (TT&T) 150 เลขหมาย รวม 422 เลขหมาย
  • จำนวนชุมสายโทรศัพท์ในเขตพื้นที่  1  ชุมสาย

2. การคมนาคมขนส่ง  การคมนาคมและขนส่งระหว่างอำเภอและจังหวัดใกล้เคียง มีดังนี้

  • ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11 (ตากฟ้า วังทอง)
  • ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 113 (ตะพานหิน ชนแดน)

     สภาพถนน  โดยส่วนใหญ่พื้นผิวจราจรบนถนนสายหลักอยู่ในสภาพดี บริเวณที่มีปัญหา ได้แก่ ถนนในชุมชน ซึ่งมีขนาดเขตทางคับแคบ และถนนบางแห่งมีสภาพผิวถนนชำรุดทรุดโทรมสมควรได้รับการพัฒนาต่อไป

3. ระบบไฟฟ้า

    ครัวเรือนส่วนใหญ่ในตำบลเขาทราย  ใช้ไฟฟ้าที่อยู่ในความรับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอทับคล้อ มีจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า ดังนี้

  • ปี 2556 จำนวน 1,277 ครัวเรือน
  • ปี 2557  จำนวน  1,482 ครัวเรือน (ข้อมูล ณ 16 มิ.ย.2557)
  • ปี 2558  จำนวน  1,567 ครัวเรือน ผข้อมูล ณ 23 ก.พ. 2558)

     พื้นที่ที่ได้รับบริการไฟฟ้าคิดเป็น 100 % ของพื้นที่ทั้งหมด ไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟฟ้าส่องสว่าง) จำนวน 370 จุด ไฟฟ้าทางหลวง จำนวน 60 จุด ไฟฟ้าเทศบาล จำนวน 370 จุด ครอบคลุมถนนทางหลวงแผ่นดิน จำนวน 2 สาย ครอบคลุมถนนซอยเทศบาล จำนวน  39  ซอย   

ประเภทการใช้ไฟฟ้า

ปี 2557

ปี 2558

กิโลวัตต์ / ชั่วโมง

กิโลวัตต์  /  ชั่วโมง

ณ   มิถุนายน   2557

ณ 23  ก.พ. 2557

ปริมาณการจำหน่ายไฟฟ้า

392,281

362,181

ที่อยู่อาศัย

219,771

254,364

ธุรกิจ / อุตสาหกรรม

140,008

45,539

ราชการ / สาธารณะ

32,502

62,278

ที่มา : ไฟฟ้าอำเภอทับคล้อ

4. ระบบประปา    
     ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเขาทราย ใช้น้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาคตะพานหินเฉพาะพื้นที่บางส่วนโดยรับน้ำใสจากโรงกรองน้ำทับคล้อ และบางส่วนจากโรงกรองน้ำตะพานหินประมาณการ ปี 2556 จำนวนผู้ใช้น้ำมีจำนวน 795 ราย ปริมาณน้ำที่จำหน่ายแก่ผู้ใช้  9,724  ลบ../เดือน ปี 2557 จำนวนผู้ใช้น้ำมีจำนวน  847 ราย ปริมาณน้ำที่จำหน่ายแก่ผู้ใช้  9,620 ลบ../เดือน  (ข้อมูลจากโรงกรองน้ำประปาอำเภอทับคล้อ ปี 2558) จำนวนครัวเรือนที่ใช้ประปา  852 ครัวเรือน
     หน่วยงานเจ้าของกิจการประปา  1 หลังคาเรือน น้ำประปาที่ผลิต  750  ลบ.ม.  และรับน้ำจากตะพานหิน  2,350  ลบ.ม. น้ำประปาที่ใช้     850  ลบ.ม./ วัน แหล่งน้ำดิบที่ใช้ผลิตน้ำประปา 1 แห่ง  แหล่งน้ำดิบสำรอง – แห่ง  ปริมาณน้ำที่จำหน่ายแก่ผู้ใช้  850 ลบ../วัน
     ในบางพื้นที่ยังเดือดร้อนและขาดแคลนน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภค - บริโภค ในฤดูแล้งประชาชนบริเวณรอบนอกส่วนใหญ่จะบริโภคน้ำฝน โดยมีภาชนะเก็บน้ำฝนไว้ใช้ นอกจากนี้ยังมีประปาขนาดเล็กตั้งอยู่ภายในเขตเทศบาลฯ บางหมู่บ้านยังมีการนำน้ำธรรมชาติใต้ผิวดินมาใช้ประโยชน์ เช่น มีการขุดเจาะบ่อบาดาล และ ยังอาศัยแหล่งน้ำจากบ่อน้ำตื้นอีกด้วย

5. สถานีวิทยุกระจายเสียง 
     เทศบาลตำบลเขาทรายมีสถานีวิทยุชุมชน จำนวน 1 แห่ง  เสียงตามสายเทศบาลตำบลเขาทราย  จำนวน  1 แห่ง 

6. สถานีวิทยุโทรทัศน์
     ในเขตเทศบาลตำบลเขาทราย  สามารถรับชมรายการต่าง ๆ  จากทางสถานีโทรทัศน์ในจังหวัดและฟรีทีวี ช่องสัญญาณผ่านจานดาวเทียมต่าง ๆ ได้อีกหลายช่องสถานี

7. หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น
     หนังสือพิมพ์ท้องที่ในเขตเทศบาลฯออกเป็นรายปักษ์  ได้แก่ หนังสือพิมพ์สระหลวง

8. ระบบเสียงตามสาย / หอกระจายข่าว
     ในเขตเทศบาลตำบลเขาทราย มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้กับประชาชนได้รับทราบโดยใช้ระบบเสียงตามสาย สามารถให้บริการได้ครอบคลุมร้อยละ 90 ของพื้นที่ มีหอกระจายข่าวติดตั้งไว้ตามจุดต่างๆ ในชุมชน เช่น   ชุมชนหมู่ 1 พัฒนา  ชุมชนสุขสวัสดิ์ ชุมชนเจริญสุข  ชุมชนเขาทรายพัฒนา